Osoby fizyczne

Zapoznaj się z naszą ofertą
Kancelaria adwokacka Pszczyna

Prawo karne

Kancelaria adwokacka Pszczyna

 • prowadzenie spraw karnych, karno – skarbowych i wykroczeniowych na etapie postępowania przygotowawczego (Prokuratura, Policja, Urzędy Celne i Straż Graniczna),
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych przed sądem,
 • obrona podejrzanych, oskarżonych i obwinionych,
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego (m.in. sprawy o warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, rozkładanie należności sądowych na raty, itp.)
 • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • przygotowujemy i reprezentujemy na zlecenie Klienta także prywatne akty oskarżenia, apelacje oraz zażalenia na postanowienia sądów i prokuratur.

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka Pszczyna

 • prawo własności nieruchomości, w tym: zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, roszczenia współwłaścicieli, zasiedzenie,
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych,
 • roszczenia związane z umowami sprzedaży takimi jak: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, a także ochrony konsumentów,
 • najem lokali,
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu umów ubezpieczenia, w tym OC i AC oraz z tytułu czynów niedozwolonych,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo spadkowe

Prawnik Pszczyna

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń o zachowek i inne sprawy spadkowe.

Prawo lokalowe

Prawnik Pszczyna

 • sprawy o zapłatę czynszu,
 • sprawy o eksmisję.

Prawo rodzinne

Prawnik Pszczyna

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o alimenty.

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria adwokacka Pszczyna

 • wnioski o wszczęcie egzekucji,
 • skargi na czynności komornika,
 • wnioski o wyłączenie spod egzekucji,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.

Prawo pracy

Kancelaria adwokacka Pszczyna

 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
 • doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy (analiza treści umów o pracę, kontraktów menadżerskich, opracowywanie regulaminów pracy, umów o odpowiedzialności materialnej, umów o zakazie konkurencji itp.).